HUURVOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden Inge’s lichtCirkel in Kinrooi. Deze algemene voorwaarden

      hebben betrekking op de verhuur van ruimte(s) en/of faciliteiten van Inge’s LichtCirkel.

1.2 Onder verhuurder wordt verstaan Inge's lichtCirkel.

1.3 Huurder: degene met wie Inge een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: Een tussen Inge huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van

      aan Inge toebehorende ruimte(s) en faciliteiten. Tot deze huurovereenkomst behoren

      ook schriftelijke bevestigingen waarin de huur van een ruimte wordt bevestigd door

      verhuurder.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur)overeenkomst gedurende

      welke huurder van Inge ruimte(s) huurt.

1.6 Seizoen: Hieronder wordt verstaan de periode die men huurt van 1 januari tot 1 januari

      het jaar erop.

1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes

      en aanbiedingen gedaan door Inge’s LichtCirkel, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene

      voorwaarden van Inge’s LichtCirkel.

2.3 Inge’s LichtCirkel heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website www.ingeslichtcirkel.com.

3. Huur

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging van Inge’s LichtCirkel.

3.2 Inge’s LichtCirkel verhuurt haar ruimtesten behoeve van de vooraf gereserveerde

      activiteiten en stelt deze ruimte(s) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(s) en of faciliteiten welke

      in de overeenkomst of schriftelijke bevestiging staan vermeld.

3.4 Een reservering betreft een specifieke ruimte in het pand van Inge’s LichtCirkel, welke

      als zodanig in de overeenkomst of schriftelijke bevestiging staan vermeld.

3.5 Huur van de ruimten gaat per uur, 2 uur, dagdeel, dag of bij afwijking zoals anders is

      afgesproken.

3.6 Aanvangstijden en eindtijden zijn in overleg tussen huurder en verhuurder.

3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding van de ruimte of

      testen van apparatuur, kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip

      van de gedanereservering.

3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel of tijd kan alleen wanneer dit vooraf

      is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Inge’s LichtCirkel.

3.10 De huidige prijzen voorhuur en faciliteiten zijn gepubliceerd op de website

        www.ingeslichtcirkel.com en per ruimte aangegeven.

3.11 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkerende activiteiten lopen per

        seizoen, zoals benoemd in het huurcontract.

3.12 Huurder dient uiterlijk 8 weken voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd,

        aan te geven of hij de structurele activiteit voort wil zetten c.q. te willen verlengen.

3.13 Indien dit niet of niet tijdig is aangeven behoud Inge’s LichtCirkel het recht de ruimte(s)

        aan derden te verhuren.

4. Annulering

4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst

      uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Kosteloze annulering van de huurovereenkomst is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang

      van de activiteit.

4.3 Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur om welke

      reden dan ook annuleert, is huurder aan Ing’s LichtCirkel tot 2 dagen voor de activiteit

      annuleringskosten ten bedrage van 25% van de huur verschuldigd. Tot 1 dag voor de

      activiteit bedragen de annuleringskosten 50% van de huur. Binnen 24 uur voor aanvang

       van de activiteit bedragen de annuleringskosten 100% van de huur.

5. Betaling

5.1 Rekeningen ter zake van huur, catering, technische faciliteiten en overige kosten, die

      huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurders te worden voldaan binnen 14

      dagen na de factuurdatum.

5.2 Huurovereenkomsten zoals genoemd in artikel 3.11 worden gefactureerd in

      maandelijkse termijnen.

5.3 Alle geoffreerde prijzen met betrekking tot de huur zijn exclusief 21% BTW.

5.4 Voeding -en genotsmiddelen en of faciliteiten en diensten worden belast tegen het

      geldende wettelijke btw-tarief.

6. Gebruik van de gehuurde ruimtes

6.1 Huurder dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten zonder

      overlast voor medehuurders.

6.2 Huurder dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij/zij het aantrof.

6.3 Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit direct gemeld te worden

      bij Inge’s LichtCirkel.

6.4 In het gebouw dient er rekening gehouden te worden met andere mensen die aan het

      werk zijn. Probeer daarom het praten/geroezemoes op de gangen en trappen zoveel

      mogelijk te beperken. Houd de deuren van werkruimten zoveel mogelijk gesloten, vooral

      bij muziek. Voor het produceren van veel geluid is ALTIJD de toestemming nodig van

      Inge’s LichtCirkel.

6.5 Het gebruik in de ruimtes van koffie/thee en andere dranken is toegestaan. Er dient

      hierop te worden toegezien dat er voorzichtig wordt omgegaan met het gebruik van

      dranken in de ruimtes. Het consumeren van voedsel in de ruimtes is toegestaan.

6.6 De gastheer/vrouw van Inge’s LichtCirkel opent de voordeur van het pand ’s ochtends

      en sluit ’s avonds weer af.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder

      noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor materiële schade ten gevolge van het verblijf

      in Inge’s LichtCirkel, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders

      aangeboden activiteiten.

7.2 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde

      veroorzaakt ten gevolge van eigen schuld van huurder of van personen die vanwege en

      met toestemming van huurder in of bij het gehuurde verblijven.

8. Overmacht

8.1 Inge’s LichtCirkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet

      kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan zaken als brand, gebreken aan het gebouw,

      verwarmingsproblemen, geluidsoverlast, planningsproblemen e.a.

8.3 Verhuurder zal trachten in het geval van overmacht een oplossing te zoeken voor het

      ontstane probleem.

9. Ontbinding van een overeenkomst

Het per direct ontbinden van de huurovereenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

1. Het niet nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in de huurvoorwaarden

2. Wangebruik door huurders(of gebruikers) van de ruimtes

3. Overlast door huurders aan andere huurders van Inge’s LichtCirkel

4. Gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de huurder

5. Bij onoplosbare onenigheid en/of geschillen